Den Kongelige Ridderturnering: En uforglemmelig oplevelse

Vil du arrangere en enestående oplevelse, der fremmer sammenhold, samarbejde, humor og gode minder? Så er Den Kongelige Ridderturnering det perfekte valg! Dette spændende arrangement er inspireret af vikingetidens holmgange og middelalderens legender om konger, riddere og skønjomfruer.

The Royal Knight Tournament: An Unforgettable Experience

Would you like to arrange a unique experience that promotes unity, cooperation, humor, and good memories? Then The Royal Knight Tournament is the perfect choice!

This exciting event is inspired by the Viking age's holmgangs and the medieval legends of kings, knights, and fair maidens."

Underholdning i tronsalen

Trubadurer vil underholde deltagerne i tronsalen, mens de nyder en dag fyldt med sjove og udfordrende aktiviteter. Den Kongelige Ridderturnering giver deltagerne mulighed for at skabe fælles minder og styrke sammenholdet i en behagelig, afslappet atmosfære.

Aktiviteter for alle

To ædle riddere

Der er udfordringer for både kvinder og mænd, så alle kan deltage. Deltagerne vil øve sig i balancens ædle kunst og andre færdigheder.

Smukke omgivelser

Dagens aktiviteter finder sted på Ulbækgård, der har været i slægtens eje i nitten generationer. Afhængig af vejret kan opgaverne udføres i skoven, ved søen, bækken og stranden, på turneringspladsen, ved tingstedet, voldstedet med voldgraven eller indendørs i tronsalen og våbenhallen, hvor der er plads til 1000 deltagere.

Turnering og konkurrence

I turneringen vil deltagerne blive opdelt i klaner, der konkurrerer med hinanden. De vil opleve hemmelighederne bag ridderens evne til at mestre et sværd eller en lanse, løse gåder og mange andre unikke udfordringer.

Aktiviteter for alle aldre og færdighedsniveauer

Den Kongelige Ridderturnering er designet til at inkludere alle, uanset alder eller fysisk form. Uanset om du er ung eller ældre, træner hver dag eller ikke træner regelmæssigt, vil du finde passende og engagerende aktiviteter, der passer til dine evner og interesser.

Arrangementet fokuserer på at skabe en inkluderende atmosfære, der fremmer sammenhold og samarbejde mellem deltagerne. Dette betyder, at hver aktivitet er nøje udvalgt og tilpasset, så alle kan deltage og føle sig som en vigtig del af deres klan.

For dem, der måske ikke er så fysisk aktive eller har begrænsninger, er der alternative opgaver og udfordringer, der kræver mere taktik, strategi, kommunikation og problemløsning. På denne måde kan alle bidrage med deres unikke færdigheder og kompetencer og arbejde sammen som et team.

Tilpasset alle færdighedsniveauer

Da de færreste i dag kan eller ønsker at håndtere en 1000 kg tung stridshingst med en udrustning på 200 kg, har vi udviklet riddertidens turneringsformer, så alle kan deltage uanset størrelse og fysisk tilstand.

Pause og samvær

Mellem aktiviteterne, der varer omkring en halv time ad gangen, er der små pauser, hvor deltagerne kan snakke sammen på kryds og tværs, nyde en kop kaffe og slappe af.

Festmåltid i Riddersalen

Efter en dag fyldt med spændende oplevelser samles deltagerne til højbords i riddersalen, hvor de vil nyde et festmåltid serveret på træfade, smage kold øl og god vin. Imellem retterne vil de lære at opføre sig høvisk, og ridderen kåres ved en rask holmgang.

Præmier og afslutning

Til sidst findes den sejrende klan, der får tildelt håneretten for et år. Herefter er det tid til at vende tilbage til nutiden, fyldt med lækker mad og gode minder

Entertainment in the Throne hall 

Troubadours will entertain the participants in the throne room while they enjoy a day filled with fun and challenging activities. The Royal Knight Tournament offers participants the opportunity to create shared memories and strengthen their unity in a comfortable, relaxed atmosphere.

Activities for Everyone

There are challenges for both women and men, so everyone can participate. Participants will practice the noble art of balance and other skills.

Beautiful Surroundings

The day's activities take place at Ulbækgård, which has been owned by the family for nineteen generations. Depending on the weather, tasks can be carried out in the forest, by the lake and beach, at the tournament field, at the council place, the moated fortress, or indoors in the throne room and weapon hall, where there is room for 1000 participants.

Tournament and Competition

In the tournament, participants will be divided into clans that compete against each other. They will experience the secrets behind a knight's ability to master a sword or a lance, solve riddles, and many other unique challenges.

Activities for All Ages and Skill Levels

The Royal Knight Tournament is designed to include everyone, regardless of age or physical condition. Whether you are young or older, train every day or not regularly, you will find suitable and engaging activities that match your abilities and interests.

The event focuses on creating an inclusive atmosphere that promotes unity and cooperation among participants. This means that each activity is carefully selected and adapted so that everyone can participate and feel like an important part of their clan.

For those who may not be as physically active or have limitations, there are alternative tasks and challenges that require more tactics, strategy, communication, and problem-solving. In this way, everyone can contribute their unique skills and competencies and work together as a team.


Adapted to All Skill Levels

Since few people today can or wish to handle a 1000 kg warhorse with 200 kg equipment, we have developed the forms of tournament from the knightly era, so everyone can participate regardless of size and physical condition.

Break and Socializing

Between activities, which last about half an hour each, there are short breaks where participants can chat, enjoy a cup of coffee, and relax.

Feast in the Knight's Hall

After a day full of exciting experiences, participants gather at the high table in the knight's hall, where they will enjoy a feast served on wooden platters, taste cold beer and good wine. Between courses, they will learn to behave courteously, and the knight is chosen by a brisk holmgang.

Prizes and Conclusion

Finally, the victorious clan is determined, who will be awarded the right to boast for a year. Then it's time to return to the present, filled with delicious food and good memories.

>