Finn Ulbæk

Fra 1981 og frem til 1987 tog jeg en række uddannelser inden for sprog, marketing, psykologi, regnskab og især edb.

I perioden 1988 til 2000 udviklede jeg EU-projekter og underviste i alt fra komplicerede edb-regnskabsprogrammer, til NLP med mere. Dette gjorde, at jeg blev uhyre effektiv til at tilegne mig ny viden og til at implementere denne viden i undervisningen.

Derudover var jeg chef for forskellige edb-afdelinger og konsulent/mentor på iværksætterprojekter og projekter under Den Europæiske Socialfond.

Sideløbende med dette underviste jeg flygtninge fra en lang række lande i dansk og dansk kultur på forskellige sprogcentre og udviklede intensive kurser i udtale og arbejdsmarkedssprog i kombination med, at jeg havde et firma, hvor vi samarbejdede med forskellige kommuner om at sætte flygtninge i arbejde.

Undervisningen i kultur passede fint sammen med, at jeg indtil da havde rejst og arbejdet mig igennem 57 lande og derfor havde erhvervet en rimelig stor erfaring inden for dette område. 

Fra 2000 til 2012 koncentrerede jeg mig om coaching af elitesportsfolk i alle aldre og udvikling og gennemførelse af teambuilding-arrangementer, med hovedvægten på kommunikation, for næsten alle internationale virksomheder i DK og har stadigvæk de største firmaer som kunder.

Fra 2013 til nu har jeg undervist enkeltpersoner og teams i firmaer som Mærsk, LEGO, Odense Universitet, SDU, Århus kommune, Århus Business Collage o.l. i dansk, tysk, engelsk, fransk og en række politikere i at holde taler, præsentationsteknikker, teamkommunikation m.m.

Endvidere skriver jeg ansøgninger for personer, der søger internationale topstillinger og institutioner, der søger midler fra internationale fonde.

Derudover har jeg udviklet en lang række sprogsystemer til ordblinde og udtalesystemer til udlændinge, hvor jeg har kombineret de nyeste undervisningsteknikker med den nyeste teknologi.

Indenfor de sidste år har jeg, samtidig med sprogundervisning og mentaltræningen af sportsfolk og erhvervsledere, især rådgivet og udviklet sprogsystemer til onlineundervisning og er med hvor isen brydes i forbindelse med de nyeste indlæringsteknikker m.m. via de nationale og internationale netværk, jeg enten deltager i eller er medstifter af, primært inden for områder som online learning, deep learning, experiential learning og hybrid events.

Endelig har jeg arbejdet med især S og G i de sidste 25 år.


Background and Competencies

From 1981 to 1987, I pursued a range of educational programs in languages, marketing, psychology, accounting, and notably, IT.

During the period from 1988 to 2000, I developed EU projects and taught everything from complex IT accounting programs to NLP and more. This enabled me to become highly efficient at acquiring new knowledge and implementing this knowledge in teaching.

Additionally, I served as the head of various IT departments and as a consultant/mentor on entrepreneurial projects and projects under the European Social Fund.

Concurrently, I taught refugees from a multitude of countries in Danish and Danish culture at various language centers and developed intensive courses in pronunciation and workplace language, alongside running a company where we collaborated with various municipalities to employ refugees.

Teaching culture aligned well with my background of having traveled and worked in 57 countries, from which I acquired considerable experience in this field.

From 2000 to 2012, I focused on coaching elite athletes of all ages and developing and conducting team-building events, with an emphasis on communication, for almost all international companies in Denmark, and I still retain the largest companies as clients.

From 2013 to the present, I have taught individuals and teams in companies such as Maersk, LEGO, the University of Odense, SDU, Aarhus Municipality, Aarhus Business College, etc., in Danish, German, English, French, and several politicians in speech-making, presentation techniques, team communication, etc.

Furthermore, I write applications for individuals seeking international top positions and institutions applying for funding from international foundations.

In addition, I have developed a wide range of language systems for dyslexics and pronunciation systems for foreigners, where I have combined the latest teaching techniques with the newest technology.

In recent years, alongside language instruction and mental training for athletes and business leaders, I have particularly advised on and developed language systems for online learning and have been at the forefront of the latest learning techniques and more through national and international networks I participate in or co-founded, primarily within areas such as online learning, deep learning, experiential learning, and hybrid events.

>